Privacy Meer vrijheid, minder betutteling Beschermen mens, dier en natuur Basisvoorzieningen Politie en justitie Democratie Overige PDF versie PNVD-partijprogramma van mei 2008
De PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen met anderen die in hun wereld treden. Verder moet de overheid zich nergens mee bemoeien. Bij de basisvoorzieningen gaat het om datgene wat er minimaal nodig is om voor iedereen een menswaardig bestaan te kunnen garanderen.

Overheid regelt enkel basisvoorzieningen | Afschaffing van religieuze basisscholen | Jongeren baas over eigen lijf | Per direct uit de EU | Overheid respecteert het privéleven

Privacy

Internet- en telefoonverkeer wordt niet opgeslagen. (sinds 05-2006)
Verkeersgegevens van telefonie en internet worden niet opgeslagen. Naast de privacybezwaren zijn Big Brother-achtige praktijken niet ondenkbeeldig.

Het briefgeheim gaat ook gelden voor e-mails en telefonische contacten. (sinds 04-2004)
Bij een serieuze verdenking van strafbare feiten waarop minimaal vier jaar staat mag justitie het briefgeheim schenden.

Er komen geen wettelijke beperkingen wat encryptie betreft. (sinds 04-2004)
Encryptie is het versleutelen van berichten of bestanden waardoor derden deze niet kunnen lezen. Burgers hebben het recht om zich op deze manier tegen kwaadwillende derden te beschermen.

Geen gedwongen chipimplantatie, ook niet bij (ex-)gedetineerden. (sinds 05-2008)
Vanaf 12 jaar mag men kiezen voor implantatie.

Elke gedetineerde krijgt een eigen cel. (sinds 04-2004)
Het plaatsen van meerdere gevangenen in één cel kan voor de bewaarders en ook voor de betrokken gevangenen (levens)gevaarlijk zijn. Enkel als zowel de bewaarders als de gevangenen de voorkeur geven aan gedeelde cellen kunnen per individueel geval uitzonderingen worden gemaakt.

Burgers kunnen de gegevens die de overheid over hen bewaart inzien. (sinds 04-2004)
Het is goed als burgers inzicht hebben in het detailniveau van de gegeven die de overheid over hen bewaart en de juistheid van die gegevens. Om misbruik van gegevens te voorkomen mag de overheid niet zomaar alle gegevens over mensen verzamelen. De AIVD krijgt hierin meer vrijheid, zij mag ook gegevens verzamelen die nodig zijn om de nationale en internationale veiligheid te waarborgen of te herstellen. De AIVD blijft verplicht verantwoording af te leggen aan de betrokken ministers.

Geen vermelding van psychische aandoeningen op facturen van specialisten. (sinds 05-2008)
Dit schendt de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van de specialisten.

Meer vrijheid, minder betutteling

Eigenaren van cafés bepalen zelf of ze voor een rookverbod kiezen. (sinds 05-2008)
Klanten kunnen kiezen naar welk café ze gaan. Eigenaren kunnen hun bedrijf niet, wel of deels rookvrij maken.

Er worden geen computergames verboden. (sinds 05-2008)
Ook (extreem) gewelddadige spellen, zoals Postal 2, Blood & Honour en Manhunt, worden niet verboden.

De overheid geeft haar copyright op onder meer boeken vrij. (sinds 05-2006)
Momenteel heeft de overheid bijvoorbeeld in Nederland het copyright op "Mijn strijd" (Mein Kampf), een boek geschreven door Adolf Hitler in 1924. De overheid probeert op deze manier herpublicatie te voorkomen. Dit beschouwt de PNVD als een aanval op de vrijheid van meningsuiting en als directe censuur.

Kinderen mogen vanaf hun twaalfde jaar bepalen bij wie ze willen wonen. (sinds 04-2004)
Een voordeel hiervan is dat bepaalde ouders eerder en meer rekening gaan houden met hun kinderen. Door kinderen al op jongere leeftijd deze mogelijkheid te geven leren zij beter met vrijheid om te gaan en eigen keuzes te maken. Wanneer ouders uit elkaar gaan en hun kinderen jonger dan twaalf jaar zijn, dan bepaalt een rechter wie de voogdij krijgt. De ouder die geen voogdij krijgt heeft het recht om minimaal tweewekelijks de kinderen te zien, en daarnaast op tien elkaar opvolgende (vakantie)dagen. Indien de ouder die de voogdij niet heeft deze mogelijkheid niet geboden krijgt, kan deze via een rechter de voogdij opeisen waarna de rollen van de ouders omgedraaid zijn.

De vaste boekenprijs komt te vervallen. (sinds 04-2004)
Op deze manier ontstaat er een marktwerking zoals die er nu ook is bij cd's.

Ook de overheid mag mensen ouder dan 65 jaar in dienst houden of nemen. (sinds 04-2004)
De overheid mag niet discrimineren, dus discrimineren op leeftijd mag ook niet. In bepaalde gevallen is dit moeilijk, zoals bij de stemgerechtigde leeftijd.

De overheid bemoeit zich niet met arbeidscontracten. (sinds 04-2004)
Werkgevers bepalen zelf wanneer en of zij vaste arbeidscontracten aanbieden. Ook de duur van de vaste arbeidscontracten mag door de werkgevers zelf worden bepaald.

Geen verplichte vergunningen voor bepaalde beroepen. (sinds 04-2004)
Voor een aantal beroepen, zoals bij de kinderopvang en in het onderwijs, moeten de verplichte vergunningen worden afgeschaft. Bedrijven en instellingen kunnen zelf bepalen wat de eisen voor hun werknemers moeten zijn. Vandaag de dag moeten opa's en oma's bijna een vergunning halen om op hun kleinkinderen te mogen passen.

Ondernemers mogen zelf de openingstijden van hun bedrijven bepalen. (sinds 04-2004)
De Winkeltijdenwet wordt dus opgeheven. Dit mag niet leiden tot overmatige overlast.

Een bedrijf starten wordt in principe overal mogelijk. (sinds 04-2004)
De voorwaarden zijn dat er geen hevige overlast mag ontstaan en dat de veiligheid niet in het geding is. Men mag ook een winkeltje in eigen huis starten, ook als het bijvoorbeeld een rijtjeshuis in een volksbuurt betreft.

De aparte regelgeving voor seksbedrijven en seksshops wordt afgeschaft. (sinds 04-2004)
Er gelden momenteel onterecht moralistische regels die het moeilijker maken om bijvoorbeeld een seksshop te openen.

De wettelijke minimumlonen worden afgeschaft. (sinds 04-2004)
Bedrijven kunnen zo ook banen aanbieden onder het huidige minimumloon. Bedrijven en instellingen zullen meer tegen elkaar op gaan bieden. Dit zal ook het geval zijn voor ongeschoolde arbeid, mede omdat de PNVD een basisuitkering wil. De overheid gaat zich zo min mogelijk met vakbonden bemoeien.

Werken tegen betaling is toegestaan vanaf het twaalfde levensjaar. (sinds 04-2004)
De leerplicht is tot 12 jaar. Vanaf het twaalfde levensjaar bepalen jongeren zelf of ze verder willen leren.

De overheid en werkgevers dragen niet verplicht bij aan kinderopvang. (sinds 04-2004)
Kinderopvang hoeft namelijk niet veel geld te kosten, want er zijn zat mensen die graag met kinderen om willen gaan en deze taak op zich kunnen nemen. Het afschaffen van verplichte vergunningen zal de kinderopvang ook goedkoper maken.

Euthanasie wordt ook toegestaan bij geestelijk lijden. (sinds 04-2004)
Iedereen die weloverwogen dood wil moet zelf het besluit kunnen nemen tot euthanasie. Ook voor euthanasie bij geestelijk lijden moet een traject gelden zoals dat vandaag de dag al bij lichamelijk lijden het geval is.

Private zorginstellingen zijn toegestaan. (sinds 04-2004)
Deze worden niet gefinancierd door de overheid en ze worden net als de staatsinstellingen heel strikt gecontroleerd op de geleverde kwaliteit. De resultaten van deze controles komen in het Nederlands en in het Engels op het internet te staan.

Geen integratiebeleid. (sinds 04-2004)
Er komt geen doelgroepgericht beleid om allochtonen te laten integreren. Het begrip 'allochtoon' moet vanzelf verdwijnen en niet gepropageerd worden door de overheid. Voor de PNVD is Iedereen 'gewoon' burger. Integratie valt niet af te dwingen en diversiteit is lang niet altijd negatief.

De hoeveelheid inspraak van leerlingen en ouders bepaalt de school zelf. (sinds 04-2004)
Diversiteit wordt op deze manier bevorderd. Leerlingen en ouders kiezen de school waarvan zij denken dat die bij hen past, dus natuurlijke selectie vindt zo vanzelf plaats.

Scholen krijgen grote vrijheid om de leerstof en leermethode te kiezen. (sinds 04-2004)
De enige manier waarop deze vrijheid wordt ingeperkt, is dat de lesinhoud op basisscholen geen religieuze grondslag mag hebben. Ook zijn enkele vakken verplicht. (Zie elders in het programma.) Dit betekent dat scholen grote vrijheid krijgen in het bepalen van de lesinhoud en de leermethode. Zo kunnen zij bijvoorbeeld buiten gaan lesgeven of zingend gaan lesgeven. De landelijke overheid bepaalt de diploma-eisen en de examens blijven landelijk identiek. De overheidsfinanciering vindt plaats per kind, zonder verdere eisen.

De leerplicht geldt tot het twaalfde levensjaar. (sinds 05-2008)
Jongeren moeten de vrijheid krijgen om zelf te bepalen of ze verder willen leren.

Na de basisschool kiezen kinderen zelf hun school. (sinds 04-2004)
Ouders en scholen mogen kinderen adviseren, maar de kinderen maken uiteindelijk de keuze. Deze keuze heeft overigens geen betrekking op het scholingsniveau.

Seksuele contacten met dieren blijven (worden weer) legaal. (sinds 04-2004)
Seksuele mishandeling van dieren blijft strafbaar.

Privébezit van kinderpornografie wordt toegestaan. (sinds 04-2004)
Tot 1998 was dit in Nederland het geval. De meeste politici wilden geen heksenjacht ontketenen. Hiervan is nu duidelijk wel sprake en dit levert niets op. Het verbod op bezit van kinderporno is censuur. Tevens ontstaan er allerlei illegale, oncontroleerbare circuits door. Geld verdienen door (ruil)handel blijft voorlopig wel strafbaar.

Iedereen mag buiten naakt rondlopen. (sinds 04-2004)
Er zijn geen gegronde redenen om dit niet toe te staan. Wegens de hygiëne moeten naaktlopers wel een handdoek gebruiken als zij gaan zitten op openbare zitplaatsen in bijvoorbeeld parken of op stations.

Vanaf zestien jaar mag men in een pornoproductie verschijnen. (sinds 09-2004)
De PNVD wil op den duur dat jongeren vanaf het moment dat zij seksuele contacten mogen aangaan, ook in een pornoproductie mogen verschijnen als zij dit graag willen.

Pornografie mag overdag worden uitgezonden. (sinds 04-2004)
Pornografie op zich is niet schadelijk en aparte regels er omtrent houden slechts het ongewenste taboe in stand.

Jongeren mogen vanaf twaalf jaar seksuele contacten aangaan. (sinds 04-2004)
Jongeren mogen sinds 2002 seksuele contacten aangaan vanaf zestien jaar. Vóór 2002 mochten zij dit onder voorwaarden vanaf twaalf jaar. Jongeren laten zich niet beschermen als ze dat niet willen: jongeren geven aan dat ze zelf willen kunnen bepalen met wie ze seksuele contacten aangaan. De PNVD wil op den duur deze leeftijdsgrens helemaal afschaffen. De reden hiervoor is dat alleen misbruik, zoals afgedwongen contacten, moet worden bestraft. Bij afhankelijkheidsrelaties, bijvoorbeeld tussen docent en leerling en bij incest, zal voorlopig een leeftijdsgrens van zestien jaar gaan gelden.

Gevangenen houden stemrecht. (sinds 04-2004)
Dit recht mag gevangenen niet worden ontnomen, want zij blijven onderdeel uitmaken van de bevolking.

Vrijheid van godsdienst niet apart in de wetgeving. (sinds 09-2004)
Deze vrijheid valt al onder de vrijheid van meningsuiting en andere wetten.

Discriminatie is toegestaan, behalve door de overheid. (sinds 04-2004)
Het overheidsapparaat en al haar ambtenaren in functie mogen niet discrimineren. De burgers mogen dit wel. Zo mag bijvoorbeeld een bakker mensen met groen haar de toegang tot zijn of haar bakkerij weigeren. Dezelfde bakker mag ook kleurlingen weigeren. Let wel, iedereen is vrij om vanwege dit feit deze bakkerij te mijden! Oproepen tot wetovertredend gedrag, zoals oproepen tot geweld, blijft strafbaar. Als discriminatie toegestaan is, wordt beter zichtbaar wat mensen denken en daardoor worden problemen blootgelegd. Door confrontaties uit de weg te gaan barst vroeg of laat juist de bom. Mensen zijn nu vaak gefrustreerd omdat ze het idee hebben dat de overheid bepaalde groepen in bescherming neemt. Door de huidige wetgeving moeten ze deze frustraties opkroppen met alle mogelijke gevolgen van dien. Positieve discriminatie wordt natuurlijk ook mogelijk. Zo kan een bedrijf ervoor kiezen alleen maar zwervers aan te nemen.

De leeftijd waarop men volwassen wordt, wordt zestien jaar. (sinds 04-2004)
Dit betekent bijvoorbeeld dat men zich in de toekomst verkiesbaar kan stellen vanaf zestien jaar.

Burgers zijn niet verplicht een identiteitsbewijs bij zich te dragen. (sinds 04-2004)
Anders zou men niet eens geheel naakt over straat kunnen lopen.

Organisaties mogen alleen verboden worden als die oproepen tot geweld. (sinds 04-2004)
Individuen kunnen niet veroordeeld worden wegens de Wet Criminele Organisaties. Het wordt anders te makkelijk om personen die niets strafbaars doen toch te vervolgen.

Softdrugs en harddrugs worden gelegaliseerd. (sinds 04-2004)
Softdrugs wordt legaal vanaf twaalf jaar en harddrugs vanaf zestien jaar. De leveranciers van drugs worden verplicht om bij de drugs een goedgekeurde bijsluiter te leveren, met daarop de gevaren. Bij het kopen van harddrugs moet men zich legitimeren, omdat inwoners van landen waar gebruik van harddrugs strafbaar is hier geen harddrugs mogen kopen. De PNVD raadt drugsgebruik af. Voor de opvoeders is een belangrijke voorlichtende taak weggelegd. De bestrijding van drugsgebruik legt te veel beslag op de middelen van politie en justitie, terwijl bekend is dat altijd met weinig moeite aan drugs te komen zal zijn. Door de legalisering van drugs worden die veel goedkoper, waardoor er hoogst waarschijnlijk minder drugsgerelateerde misdaden zullen plaatsvinden.

Roken, gokken en het drinken van alcohol worden legaal vanaf twaalf jaar. (sinds 04-2004)
De leveranciers van rookwaar en alcoholische dranken worden verplicht om een goedgekeurde bijsluiter mee te leveren, met daarop de gevaren. Het is goed als jongeren de kans krijgen om zelf verantwoordelijkheid te dragen en eigen keuzes te maken. Als jongeren te veel worden betutteld gaan ze zich juist onverantwoord gedragen. Ouders blijven vrij om hun kinderen stimulerende middelen te verbieden.

Alcoholische dranken, tabakswaar en drugs worden accijnsvrij. (sinds 04-2004)
De PNVD raadt overmatig drankgebruik en alle tabaks- en harddrugsgebruik af. Toch meent zij dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. De leveranciers van deze middelen worden verplicht om een goedgekeurde bijsluiter mee te leveren, met daarop de gevaren. Door accijnzen en verboden krijgen producten een positief imago bij sommige mensen.

Reclame voor drugs, alcohol en roken wordt toegestaan. (sinds 04-2004)
Er moet wel een verplichte voorlichtingstekst bij de reclames worden getoond. Deze tekst en de vorm ervan moeten aan overheidsvoorwaarden voldoen.

De dienstplicht wordt afgeschaft. (sinds 04-2004)
Iedere Nederlandse volwassen burger kan vandaag de dag worden opgeroepen om in het nationale leger te dienen. In theorie is het dus mogelijk dat ook mensen die niet achter een oorlog staan moeten meevechten. Het is beter om in geval van nood het beroepsleger aan te vullen op basis van vrijwilligheid. Hopelijk zal dit nooit nodig zijn.

Gestreefd wordt naar een wereldwijd verbod op export- en importheffingen. (sinds 04-2004)
Eerlijke handel wordt zo bevorderd. Arme landen hebben vandaag de dag vaak last van oneerlijke handelsafspraken tussen westerse landen. Het Westen is zo mede schuldig aan de armoede in derdewereldlanden. Deze schuld (gedeeltelijk) afkopen met ontwikkelingshulp is bedenkelijk.

Kinderen krijgen stemrecht vanaf twaalf jaar. (sinds 04-2004)
Door kinderen vanaf twaalf jaar stemrecht te geven houden politici eerder en meer rekening met hen. De politiek kan best een idealistische impuls vanuit kinderen gebruiken. Dit stemrecht geldt voor alle verkiezingen.

Seksuele contacten in openbare natuurgebieden worden toegestaan. (sinds 05-2008)
Enkel als de overlast te groot wordt moet er worden opgetreden.

Geen verplichte classificatie van films en dvd's. (sinds 05-2008)
Het leeftijdsadvies dat nu wordt gegeven door het NICAM middels de Kijkwijzer is een vorm van zelfregulering. Men is daarin vrij, maar de nauwlettende controle op de uitvoering ervan door de overheid moet verdwijnen.

De Holocaust (Shoa) ontkennen moet niet strafbaar zijn. (sinds 05-2008)
De PNVD ontkent geenszins de Holocaust en vindt het schandalig dat zoiets heeft kunnen gebeuren.

Beschermen mens, dier en natuur

Er worden geen wapens geleverd aan ondemocratische regimes. (sinds 04-2004)
Door ondemocratische regimes wapens te verkopen, wordt indirect de onderdrukking van mensen in de betreffende landen gesteund.

Basisscholen mogen niet gebaseerd zijn op een religieuze grondslag. (sinds 04-2004)
Het is belangrijk dat kinderen geen geloofsvisie wordt opgedrongen. Ouders mogen hun kinderen wel naar een religieuze instelling sturen, zoals een kerk of een moskee. Andere factoren moeten bepalend zijn voor de schoolkeuze. Hierbij kan worden gedacht aan de afstand tot het woonhuis of de gehanteerde lesmethodes.

Mensen tegen hun wil (chemisch) castreren mag niet. (sinds 05-2008)
Dit tast de integriteit van het lichaam aan.

Boksen onder de zestien jaar mag alleen met hoofdbescherming. (sinds 04-2004)
Kinderen en jongeren blijven zo meer beschermd tegen mogelijk letsel.

De overheid moet meer gebruik maken van wind- en zonne-energie. (sinds 04-2004)
Deze vormen van energie zijn milieuvriendelijk en onuitputtelijk. Zo kunnen er bijvoorbeeld zonne-energiepanelen langs snelwegen worden geplaatst en meer windparken worden aangelegd.

De accijns op vervuilende energie wordt verhoogd. (sinds 04-2004)
Voor het belasten van het milieu moet betaald worden. Mensen zullen zo zuiniger met energie omspringen.

Industrieën moeten ecotaks betalen. (sinds 04-2004)
Het moet niet langer zo zijn dat bedrijven verhoudingsgewijs minder belasting moeten betalen naarmate het energiegebruik toeneemt.

Er komt een verbod op chloortransporten. (sinds 04-2004)
Het gesleep met chloor is eenvoudig te stoppen door chloor ter plaatse te produceren en te gebruiken.

Er moet een verdrag tot bescherming van de Rechten van het Dier komen. (sinds 04-2004)
Bekeken moet worden welke rechten van de Universele Rechten van de Mens ook van toepassing moeten zijn op dieren. Voorbeelden zijn het recht om niet gefolterd te worden en andere vormen van geweld of leed te moeten ondergaan. Selectieve fok van dieren waarbij lichamelijk klachten ontstaan (vanaf de geboorte), moet worden verboden. Ook moet worden verboden dat koeien het hele jaar op stal staan.

Er moeten strenge voorwaarden aan dierproeven worden gesteld. (sinds 04-2004)
Dierproeven mogen alleen plaatsvinden wanneer deze ten bate zijn van de volksgezondheid. Er dient altijd toetsing van alternatieve onderzoeksmethoden plaats te vinden. Misschien kunnen op den duur alle dierproeven worden verboden.

Verbod op niet-biologische vlees- en visproducten. (sinds 05-2008)
Bij biologische producten moeten voedingsmiddelen voldoen aan minimale eisen die het welzijn van dieren garanderen. Een deel van de PNVD-partijleden pleit voor een verbod op vlees- en visconsumptie door mensen.

De sportvisserij moet verboden worden. (sinds 04-2004)
De vrijheid van de vissen wint het hier van de vrijheid van de sport- en pleziervissers. Vissen kunnen geen toestemming geven voor een haak in hun bek.

Het plezierjagen op wild wordt verboden. (sinds 04-2004)
Dit geldt ook voor leden van het koningshuis. Noodzakelijke jacht mag blijven plaatsvinden. Ambtenaren moeten gaan controleren of de jachtwetten niet worden overtreden.

Er komt een verbod op legbatterijen. (sinds 04-2004)
Kippen moeten weer de ruimte krijgen die ze verdienen. De beweegruimte voor dieren in stallen moet ook aan strengere eisen gaan voldoen.

Recidiverende dierenmishandelaars krijgen een dierhoudverbod. (sinds 04-2004)
Op deze manier worden dieren beter beschermd tegen geweld.

Op organismen kan geen patent worden verkregen. (sinds 04-2004)
De PNVD is tegen de patenteerbaarheid van organismen omdat dit concentratie van macht tot gevolg heeft. Bedrijven gaan patent-hamsteren om genen in handen te krijgen om daarmee controle uit te kunnen oefenen en hun wil op te kunnen leggen aan consumenten en boeren. Het gevolg hiervan is dat er ongewenste afhankelijkheid ontstaat en er meer dierproeven zullen plaatsvinden met slechts als doel economisch gewin.

Genetische manipulatie en klonen mag alleen onder strenge voorwaarden. (sinds 04-2004)
Het is onjuist om op voorhand deze nieuwe mogelijkheden via wetgeving te verbieden. De mogelijke effecten ervan zijn immers onbekend. Wel is het belangrijk dat op dit soort activiteiten streng toezicht wordt gehouden om eventuele schadelijke effecten te voorkomen.

Als voedsel genetisch gemanipuleerd is moet dit op het etiket staan. (sinds 04-2004)
Dit kan het beste met een speciaal, liefst internationaal, teken worden aangegeven.

Er moet een universeel teken komen voor producten die vegetarisch zijn. (sinds 04-2004)
Voor producten die altijd vegetarisch zijn hoeft dit teken uiteraard niet te worden gebruikt. Tevens moet er een verplicht teken komen voor producten waar de zoetstoffen glutamaat of aspartaam aan zijn toegevoegd. Dit alles als aanvulling op de al bestaande tekens voor biologische en ecologische producten.

Kernsplitsing moet worden verboden. (sinds 05-2006)
Er mag ook geen met kernsplitsing opgewekte energie uit het buitenland worden geïmporteerd. Er zijn alternatieven voor kernsplitsing en deze vorm van energieopwekking kan levensgevaarlijk zijn.

Mensen met een psychische stoornis moeten eerder worden behandeld. (sinds 04-2004)
Deze behandeling, inclusief mogelijke medicatie, kan hen worden opgelegd door artsen indien de patiënt een gevaar voor zichzelf of anderen is. Dit moet in sommige gevallen eerder gebeuren dan vandaag de dag het geval is. Ook moeten schizofrenen en psychopaten indien noodzakelijk hun hele leven begeleiding krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een 'buddy'.

Of men orgaandonor wil zijn wordt bij de paspoortafgifte geregistreerd. (sinds 04-2004)
Wanneer men een paspoort of een identiteitsbewijs krijgt moet men ook aangeven of men orgaandonor wenst te worden of te blijven. Bij kinderen onder de twaalf jaar bepalen de ouders dit. Jongeren tussen de twaalf en zestien jaar beslissen zelf. Indien zij toestemming hebben verleend tot orgaandonatie moeten de ouders altijd alsnog hiermee instemmen. Indien het kind geen toestemming heeft gegeven is orgaandonatie niet aan toegestaan, ongeacht de mening van de ouders.

Rondom scholen en speelplaatsen komen 30 km/uur zones. (sinds 04-2004)
Dit soort zones is van levensbelang.

Er komt een accijns op kerosine. (sinds 04-2004)
Omdat vliegtuigen net als auto's het milieu vervuilen komt er ook een accijns op kerosine. De accijns op benzine blijft gehandhaafd omdat de verbranding ervan het milieu vervuilt.

Bij minderjarige asielzoekers gelden ook de Rechten van het Kind. (sinds 04-2004)
Dit houdt bijvoorbeeld in dat deze asielzoekers geen onderwijs mag worden onthouden en dat zij niet zomaar op straat kunnen worden gezet. De PNVD wil overigens op verschillende punten, zoals te lezen is in dit programma, aanpassing van genoemd verdrag.

De overheid verplicht enkele vakken op basisscholen. (sinds 04-2004)
De overheidsbemoeienis met basisscholen bestaat eruit dat enkele vakken verplicht gegeven moeten worden. De invulling van deze vakken is aan de scholen zelf. Zwemlessen worden verplicht, liefst in de eerste groepen. De drie vakken die in elk leerjaar gegeven moeten worden zijn: Omgangskunde, Geschiedenis en het vak Sceptisch Denken. Dit laatste vak dient bij te dragen aan de ontwikkeling tot zelfstandig en kritisch denken. Omgangskunde dient respect voor andersdenkenden en anderslevenden te bevorderen. Onderwerpen met betrekking tot de seksuele geschiedenis worden toegevoegd aan het vak Geschiedenis. Anti-pestlessen kunnen bij alle vakken terugkomen wanneer daar aanleiding voor is en sowieso moet het pesten ter sprake komen bij Omgangskunde.

Besnijdenis van jongens en meisjes onder de zestien jaar wordt strafbaar. (sinds 04-2004)
Vandaag de dag is besnijdenis van jongens nog altijd toegestaan. De PNVD wil dat dit strafbaar wordt. Uitgezonderd zijn medisch noodzakelijke besnijdenissen door doctoren of chirurgen. Sommige jongens hebben bijvoorbeeld een te nauwe voorhuid.

De leeftijdsgrens vanaf welke men zich mag prostitueren wordt zestien jaar. (sinds 04-2004)
Aangezien veel hoeren (mannelijke en vrouwelijke) nog altijd wegens omstandigheden in dit vak belanden en er geen toezicht is tijdens de bezigheden met een klant, mogen jongeren dit werk niet uitvoeren.

Gevaarlijke seks met minderjarigen blijft strafbaar. (sinds 04-2004)
Dit geldt onder andere voor het in gevaar brengen van minderjarigen indien men hiv besmet is, of sadomasochistische toestanden waarbij beschadigingen optreden. Volwassenen moeten dit zelf weten, jongeren blijven beschermd.

Er moet getracht worden om een Europees leger op te zetten. (sinds 04-2004)
Afzonderlijke lidstaten kunnen zich specialiseren in bepaalde legerdivisies. Zo kunnen kustlanden hun prioriteit bij de marine leggen. Het is niet de bedoeling dat Nederland haar land- en luchtmacht opheft. Er moet één persoon zijn die de baas is over alle Nederlandse strijdkrachten. Deze legt verantwoording af aan de minister van Defensie. Het Europese leger beschikt ook over één opperbevelhebber.

Zedendelinquenten moeten op een aparte afdeling vastzitten. (sinds 04-2004)
Is dit niet het geval, dan kent ook Nederland, al is het indirect, lijfstraffen.

ME'ers krijgen rugnummers. (sinds 04-2004)
Het is op deze manier beter vast te stellen welke ME'er bepaald gedrag vertoonde. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer een ME'er onnodig (veel) geweld gebruikte. De rugnummers wisselen per optreden, zodat de identiteit van de ME'ers zo goed mogelijk wordt beschermd.

Geen dubbele strafbaarstelling. (sinds 04-2004)
Nederlandse burgers kunnen nooit in Nederland worden veroordeeld voor zaken die hier strafbaar zijn maar niet in het land waar ze zijn begaan. Als Nederland vindt dat bepaalde landen een verkeerde wetgeving hebben, dan moet zij die landen daar maar op aanspreken. Voor besnijdenis blijft wel dubbele strafbaarstelling gelden.

Vuurwapenbezit thuis wordt niet langer toegestaan. (sinds 04-2004)
Dit houdt concreet in dat jagers en sportschutters hun vuurwapens indien zij die niet gebruiken, moeten onderbrengen bij een schietvereniging. Oneigenlijk gebruik van vuurwapens vindt op deze manier minder snel plaats.

Rijden onder invloed wordt dubbel zo zwaar bestraft. (sinds 04-2004)
Doordat mensen onder invloed rijden ontstaan er veel ongelukken. De huidige straffen staan niet in verhouding tot het gevaar - ook voor derden - van rijden onder invloed.

Het leger mag alleen personen vanaf zestien jaar werven. (sinds 04-2004)
Ook wordt er niemand onder de twintig jaar uitgezonden naar conflictgebieden. Jongeren blijven zo beschermd tegen gewelddadigheden en doen geen traumatische ervaringen op.

Er moet een wereldwijd verbod komen op bepaalde wapens. (sinds 04-2004)
Het verbod moet onder andere gelden voor nucleaire-, chemische- en bacteriologische wapens. Deze wapens zijn namelijk alleen geschikt voor massavernietiging. Het verbod moet ook gelden voor mijnen, omdat die te veel burgerslachtoffers veroorzaken.

Basisvoorzieningen

De overheid stimuleert sociale woningbouw. (sinds 05-2006)
Het tekort aan goedkope huurwoningen is in bepaalde steden dermate groot, dat de overheid gemeenten mogelijk zal moeten verplichten tot het realiseren van keetwoningen, containerwoningen of spaceboxen.

Niemand is verplicht te solliciteren; er is een lage basisuitkering. (sinds 04-2004)
De minimale basisuitkering wordt 450 euro netto per maand. Dit gaat ook op voor mensen die pertinent niet willen werken en nooit solliciteren. De basisuitkering is exclusief kinderbijslag, en de basiszorg en scholing worden door de overheid betaald. Mensen die minimaal de zes maanden voordat zij een basisuitkering krijgen gewerkt hebben, krijgen de eerste drie maanden een loongerelateerde basisuitkering. Wanneer men werkt naast de basisuitkering wordt het verdiende bedrag aangevuld tot 450 euro. Verdient men meer dan 650 euro inkomsten uit arbeid, dan vervalt de basisuitkering. Bij inkomsten tussen de 450 en 650 euro wordt het verdiende bedrag aangevuld tot 650 euro.

Geen energie- en waterliberalisering. (sinds 04-2004)
Bepaalde zaken moeten in overheidshanden blijven, zodat de veiligheid en beschikbaarheid ervan gewaarborgd blijven.

Minder belastingsoorten en minder aftrekposten. (sinds 2004/2006)
Aftrekposten worden geschrapt ten gunste van het belastingtarief. De belastingaangifte kan inderdaad veel makkelijker. Uitgezonderd vervuilings- en vennootschapsbelasting, wil de PNVD dat enkel nog loonheffing wordt ingehouden. Burgers zien zo precies wat ze aan belasting betalen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
• De omzetbelasting (btw) wordt afgeschaft. (sinds 05-2006)
• De huursubsidie en de hypotheekrenteaftrek worden afgeschaft. (sinds 04-2004)
• Schenkingen en erfenissen worden minimaal 50 procent minder belast. (sinds 04-2004)
• Er hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden. (sinds 04-2004)
• De Onroerend Zaakbelasting wordt afgeschaft. (sinds 04-2004)
• Gemeenten heffen geen belastingen, zoals de waterschapsbelasting. (sinds 05-2006)

De overheid stelt een schadefonds in voor rampen. (sinds 04-2004)
Bij een eventuele ramp kan dan worden uitbetaald aan de gedupeerden.

De belasting wordt geïnd middels belastingschalen. (sinds 04-2004)
Het belastingstelsel wordt simpeler. Het belastingspercentage neemt toe naarmate het inkomen toeneemt. Mensen die meer verdienen moeten procentueel gezien meer betalen.

Zorginstellingen dienen informatie aan de overheid te verstrekken. (sinds 04-2004)
De zorginstellingen moeten informatie geven over bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde en aangeboden behandelingen en de kosten daarvan. Een overheidsbureau zet vervolgens deze informatie in het Nederlands en in het Engels op het internet (een publiek informatieloket) en kan zonodig de gegevens controleren.

Gratis basiszorg via de overheid. (sinds 04-2004)
Voor de basiszorg hoeft men zich dus niet meer te verzekeren. Voor bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld homeopathie, kan men zich privé aanvullend verzekeren.

Het aanleggen van nieuwe snelwegen heeft geen prioriteit. (sinds 05-2006)
Het aanleggen van nieuwe snelwegen is geen oplossing voor de huidige fileproblemen. In een dichtbevolkt land als Nederland moet juist zo veel mogelijk het individueel vervoer worden beperkt en gezocht worden naar mogelijkheden tot groepsvervoer, bijvoorbeeld middels het openbaar vervoer.

De NS komt terug in overheidshanden en reizen per trein wordt gratis. (sinds 04-2004)
Op deze manier worden mensen gemotiveerd om per trein te reizen, waardoor het milieu beter beschermd wordt. Ook bevordert het de mobiliteit van bepaalde burgers. Of andere soorten openbaar vervoer gratis worden mag iedere gemeente zelf bepalen. Die moeten wel gratis zijn voor mensen van 60 jaar en ouder.

Gemeenten zijn verplicht om wekelijks gratis bepaalde lessen aan te bieden. (sinds 04-2004)
Deze lessen zijn: Nederlands, Omgangskunde, Geschiedenis en Sceptisch Denken. De lessen worden gegeven in buurthuizen. Bij een te laag animo wordt de regio vergroot.

Kinderbijslag wordt gegeven voor kinderen tot twaalf jaar. (sinds 04-2004)
Het krijgen van kinderen is een keus van de ouder(s). De ouders moeten daarom ook de bijkomende financiële verantwoordelijkheid dragen. De overheid zal ouders met kinderen tot twaalf jaar een financiële vergoeding geven voor het levensonderhoud van hun kinderen. Schoolgeld zal hier niet bij zitten, aangezien scholing geheel gratis wordt.

De studiefinanciering komt te vervallen. (sinds 04-2004)
Het onnodig rondpompen van geld wordt hiermee gestopt. Wel zal er geld gegeven blijven worden aan uitwonende studenten voor hun levensonderhoud, dit via de basisuitkering.

In principe hoeft niemand schoolgeld of studieboeken te betalen. (sinds 04-2004)
Schoolboeken worden gratis verstrekt door de scholen, maar blijven wel eigendom van de scholen. Mensen die reeds zes jaar hebben gestudeerd na de middelbare school moeten wel schoolgeld en studieboeken betalen.

Iedereen mag na de middelbare school maximaal zes jaar gratis studeren. (sinds 04-2004)
Na de middelbare school kan iedereen op kosten van de staat zes jaar studeren. Daarna moet men alle studiekosten zelf gaan betalen. De start- en vervolgleeftijd van de studie doen niet ter zake.

De overheid moet geen casino's beheren of loterijen houden. (sinds 04-2004)
Vandaag de dag gebeurt dit wel. Dit is echter niet iets waar de overheid zich mee bezig moet houden. De Holland Casino's en de Staatsloterij moeten dus worden geprivatiseerd.

Er moet een internationaal fonds komen dat medicijnrechten afkoopt. (sinds 04-2004)
Dit fonds kan door de Verenigde Naties worden beheerd. Het fonds koopt medicijnrechten af tegen bijvoorbeeld aids of tropische ziekten.

Politie en justitie

In rechtzalen mogen geen portretten en andere afbeeldingen hangen. (sinds 05-2008)
Het komt de neutraliteit ten goede als er geen afbeeldingen meer worden opgehangen van bijvoorbeeld het staatshoofd. Voorkomen moet worden dat een van de partijen aanstoot zou nemen aan een afbeelding.

Het downloaden van muziek en speelfilms door particulieren blijft legaal. (sinds 04-2004)
Muzikanten en de filmindustrie kunnen geld verdienen door bijvoorbeeld live op te treden en door de verkoop van hun films aan bioscopen. Er blijven altijd mensen die graag het originele materiaal willen bezitten, bijvoorbeeld om hun idolen te steunen.

Het huwelijk wordt geschrapt uit de wetgeving. (sinds 04-2004)
Of men al of niet trouwt moet geen invloed hebben op welke wetgeving voor de betrokkenen geldt. Mensen die willen trouwen moeten dit buiten de overheid om regelen. Kerken kunnen huwelijken blijven voltrekken. Andere instellingen mogen dit ook en zij bepalen zelf of ze bijvoorbeeld polygamie toestaan.

De verplichte procesvertegenwoordiging wordt afgeschaft. (sinds 05-2008)
Dit betekent dat mensen ervoor kunnen kiezen zichzelf te verdedigen of ze kunnen daar iemand voor vragen die geen advocaat is.

Een gevangene mag een klein huisdier (celdier) houden. (sinds 04-2004)
Dit gaat niet op voor gevangenen die een dier hebben mishandeld. Geschikte dieren zijn bijvoorbeeld cavia's en hamsters.

Taakstraffen zijn toe te juichen wanneer ze effectief blijken. (sinds 04-2004)
Het belangrijkste doel van een taakstraf is om te voorkomen dat de gestrafte recidiveert. De effectiviteit van taakstraffen moet regelmatig worden gemeten.

Criminelen krijgen geen strafvermindering in ruil voor deals. (sinds 04-2004)
Ook het inzetten van criminele burgerinfiltranten wordt verboden, uitgezonderd bij terrorismebestrijding.

DNA mag nooit als ultiem en uniek bewijsmateriaal worden gezien. (sinds 04-2004)
DNA-afname kan een nuttig middel zijn voor identiteitsvaststelling. Voorkomen moet echter worden dat bij delicten op basis van DNA-materiaal te snel conclusies worden getrokken.

Alle verhoren worden opgenomen. (sinds 05-2005)
De advocaat en het OM krijgen zo inzicht in de omstandigheden waaronder verdachten uitspraken hebben gedaan. De advocaat mag de opnamen gebruiken ter verdediging. Het OM mag deze ook gebruiken.

Een straf moet gebaseerd zijn op het voorkomen van herhaling. (sinds 04-2004)
Het belangrijkste doel van ons strafsysteem moet zijn het voorkomen dat wetsovertreders in herhaling vallen. Er moet ook een preventieve werking van uitgaan. Genoegdoening aan slachtoffers en benadeelden is ook belangrijk, maar vaak onmogelijk. Het gepleegde delict is immers niet terug te draaien.

Een straf dient hoger te worden bij herhaling van hetzelfde delict. (sinds 04-2004)
Op deze manier wordt de maatschappij beter beschermd tegen mensen die hardleers zijn, omdat die mensen minder snel hetzelfde delict zullen begaan.

Geen mindering in celstraf. (sinds 04-2004)
Dit betekent niet dat de PNVD vindt dat er zwaarder moet worden gestraft. Wel wordt zo gerealiseerd dat men na veroordeling weet wat de precieze celstraf van een persoon zal zijn. Nu wordt gevangenen die zich goed gedragen vrijwel automatisch eenderde van hun straf kwijtgescholden. Bij slecht gedrag kan de celstaf eventueel worden verlengd door een rechter.

Elke gedetineerde krijgt een soort begeleiding of behandeling. (sinds 04-2004)
Dit ongeacht de duur van de celstraf. De begeleiding of behandeling is persoonlijk en erop gericht om recidive te voorkomen. Van belang is dat de gedetineerde in zijn of haar waardigheid wordt gelaten. Bij gedetineerden die ernstige misdaden, zoals moord of zware geweldpleging, op hun geweten hebben en bij ernstig psychiatrische patiënten geldt een soort tbs-systeem, waarbij hun detentie jaarlijks mag worden verlengd. De beoordeling, of verlenging moet plaatsvinden, wordt gedaan door onafhankelijke artsen. De patiënt kan desgewenst een second opinion aanvragen. Het onder begeleiding terugkeren in de maatschappij moet mogelijk blijven.

Klachten over de politie en over justitie worden onafhankelijk beoordeeld. (sinds 04-2004)
Een landelijke commissie gaat deze klachten afhandelen. In de praktijk blijkt namelijk dat de onafhankelijkheid van de klachtenbehandelaar nogal eens te wensen overlaat.

Aangifte van strafbare feiten kan worden gedaan via internet. (sinds 04-2004)
Hiervoor komt op het internet een website met kant en klare invulformulieren. Aangifte op het politiebureau blijft ook mogelijk. Een voordeel van elektronische aangifte is dat de aangiften sneller kunnen worden gesorteerd en afgehandeld.

Iedere wijk en ieder klein dorp krijgen twee Bromsnorren. (sinds 04-2004)
Deze agenten wonen in hun werkgebied en hebben afwisselend dienst. Ze zijn bekeurings- en arrestatiebevoegd. Ook kunnen ze burgers uit hun gebied adviseren en zonodig doorverwijzen. Het persoonlijk leren kennen van de buurtbewoners door de Bromsnorren is belangrijk, want zo weten zij wat er in de wijk of het dorp speelt. Een Bromsnor mag te allen tijde een 'sheriffster' opdoen en zodoende bevoegd optreden.

Opgepakte relschoppers betalen mee aan de gemaakte ME-kosten. (sinds 04-2004)
Relschoppers worden op deze manier direct geconfronteerd met wat hun gedrag aan kosten met zich meebrengt voor de maatschappij.

Vormfouten leiden tot strafvermindering. (sinds 04-2004)
Het is niet juist als vormfouten bijna direct tot ontslag van vervolging leiden. Strafvermindering bij vormfouten blijft nodig om er voor te zorgen dat het Openbaar Ministerie zorgvuldig blijft handelen.

Het uitlokken van strafbaar gedrag door overheidsinstanties blijft verboden. (sinds 04-2004)
Nederland moet geen politiestaat worden. Door uit te lokken en middels het creëren van bepaalde situaties is bijna iedereen tot strafbare handelingen te bewegen. We willen dus bijvoorbeeld geen lokfietsen, lokhomo's, lokhoeren, lokauto's, lokwoningen, lokgraffiti, lokoma's en loktieners.

Slachtoffers en verdachten krijgen meer spreekrecht tijdens rechtszaken. (sinds 04-2004)
De slachtoffers of nabestaanden krijgen tevens altijd informatie over de uitspraak thuisgestuurd, tenzij zij nadrukkelijk aangeven deze niet te willen ontvangen.

Mogelijke uitlevering van verdachten wordt per geval beoordeeld. (sinds 04-2004)
Wanneer iemand kans loopt de doodstraf te krijgen of een andere lijfstraf, wordt nooit uitgeleverd.

Er wordt geen geld uitgeloofd door justitie bij gouden tips. (sinds 04-2004)
Wanneer iemand kennis heeft over een strafbaar delict, dan is het een burgerplicht om deze kennis door te geven aan de politie.

De rechtspraak is gebaseerd op wetten van de Tweede Kamer. (sinds 04-2004)
Vandaag de dag is dit niet altijd het geval. Een voorbeeld. Nadat de nieuwe euthanasiewetgeving was ingevoerd wist de politiek niet te zeggen of de euthanasie van ex-senator Brongersma onder die nieuwe wetgeving viel. Een rechter moest bepalen of ook geestelijk lijden ondraaglijk kon zijn. Een ander voorbeeld. Het in privébezit hebben van kinderporno werd in 1998 strafbaar doordat een rechter dit eigenhandig besloot. De gekozen volksvertegenwoordigers moeten het beleid bepalen.

Er moet niet worden gedoogd. (sinds 04-2004)
Wanneer iemand een wet overtreedt hoort daar dus altijd een sanctie tegenover te staan. Dit schept duidelijkheid.

Schikkingen buiten de rechter om worden voor strafzaken verboden. (sinds 04-2004)
Dit voorkomt klassenjustitie. Rijke mensen kunnen anders hun rechtszaak afkopen en zo een eventuele straf of publieke veroordeling ontlopen.

Er moet geen verjaringstermijn zijn bij moord. (sinds 04-2004)
Het is vaak ondraaglijk voor nabestaanden als een zaak nooit meer voor een rechter kan komen. Ook moeten onopgeloste moordzaken twintig jaar na dato opnieuw onder de loep worden genomen, omdat dan misschien nieuwe informatie boven water komt.

Bij vertrek wel papieren, bij aankomst in Nederland niet meer, dan terug. (sinds 05-2006)
Asielzoekers die bij aankomst in Nederland geen papieren meer hebben, terwijl zij die wel hadden bij hun vertrek, worden direct teruggestuurd naar het land vanaf welk zij vertrokken.

Illegalen worden onder toezicht uitgezet. (sinds 04-2004)
Illegalen worden niet gedoogd en worden onder toezicht uitgezet. Ze worden teruggebracht naar het land waar ze vandaan komen. Wanneer dit onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat een bepaald land totaal niet meewerkt, wordt geprobeerd de persoon in een buurland van dat land onder te brengen of worden eventueel economische sancties opgelegd. Stemrecht en Nederlanderschap worden verworven na het behalen van het inburgeringsexamen.

Wetten gelden nooit met terugwerkende kracht. (sinds 04-2004)
Men moet de garantie hebben dat leven volgens de geldende wetgeving later niet alsnog tot een veroordeling kan leiden.

Rechtshulp moet toegankelijker worden. (sinds 04-2004)
De bureaus voor rechtshulp, de rechtswinkels en andere eerstelijns rechtshulpvoorzieningen dienen (weer) gratis te worden en er moeten meer gratis kinderen- en jongerenrechtswinkels komen.

De kinderrechter blijft bestaan. (sinds 04-2004)
Jongeren tot zestien jaar moeten anders behandeld worden dan volwassenen.

Nevenfuncties van rechters dienen openbaar te zijn. (sinds 04-2004)
Bij bepaalde zaken worden combinaties van nevenfuncties en rechterlijke functies door sommige mensen als absoluut onverenigbaar beschouwd.

Het Internationale Strafhof krijgt een internationaal arrestatieteam. (sinds 04-2004)
Het Internationale Strafhof is zo minder afhankelijk van nationale regeringen wat betreft het opsporen en oppakken van mensen die verdacht worden van misdaden tegen de menselijkheid.

Gevangenen en (longstay) tbs'ers zijn vrij te communiceren met anderen. (sinds 05-2008)
Zij mogen dus ook met journalisten spreken.

Democratie

De Zondagswet wordt afgeschaft. (sinds 05-2008)
De PNVD wil geen wetten die enkel bestaan in het kader van de uitoefening van (Christelijke) godsdiensten.

De tekst "God zij met ons" moet verdwijnen van de 2-euromunt. (sinds 04-2004)
Kerk en staat dienen zo veel mogelijk gescheiden te blijven. Tijdens de invoering van de euro is deze tekst slechts op de 2-euromunt blijven staan en niet opgenomen op de 1-euromunt. De burgers zijn hierover destijds onvolledig geïnformeerd. De PNVD speelt tenminste open kaart: zij wil ook van deze tekst op de 2-euromunt af.

Er mag geen begrotingstekort zijn. (sinds 04-2004)
Zowel de landelijke overheid als de gemeenten mogen geen begrotingstekort laten ontstaan. De huidige staatsschuld moet terugbetaald worden inclusief de rente daarover. De overheid geeft een slecht voorbeeld door geld te lenen, want dit zou voor een rijk land als Nederland niet nodig moeten zijn. De komende generaties moeten deze schuld afbetalen, terwijl zij niet voor deze schuld verantwoordelijk zijn.

Artikel 120 van de grondwet wordt geschrapt. (sinds 05-2008)
Dit maakt toetsing aan de grondwet mogelijk. Wetten moeten voldoen aan de grondrechten en algemene juridische principes zoals vastgelegd in de grondwet. Als de volksvertegenwoordigers tegenstrijdigheden niet opmerken of die niet belangrijk (genoeg) vinden, moet een rechter gevraagd kunnen worden zich uit te spreken over de grondwettigheid van wetten en verdragen.

De landelijke overheid moet zich alleen met kerntaken bezighouden. (sinds 04-2004)
De belasting die door de overheid wordt geïnd moet alleen gebruikt worden voor de financiering van de kerntaken van de overheid.

Op het derde net worden alle Kamerdebatten uitgezonden. (sinds 04-2004)
Dit derde net wordt alleen gebruikt voor politieke discussies en reportages. Tevens krijgen op dit net de politieke partijen zendtijd.

Publieke omroepen mogen een religieuze grondslag hebben. (sinds 04-2004)
In het publieke bestel blijven omroepen zoals de NCRV, de KRO en de EO welkom, net zoals het CDA, de ChristenUnie en de SGP aan de politieke verkiezingen mogen meedoen.

Op de omroepen van het publieke bestel wordt gestemd. (sinds 04-2004)
Deze verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. De eventuele veranderingen in toegekende zendtijd gaan zes maanden na het stemmen in. Het minimum om zendtijd te krijgen is één procent van de stemmen. Er worden niet langer voorwaarden gesteld aan de inhoud van programma's. De omroepen bepalen hoe ze hun geld uitgeven. Aan de omroepverkiezingen mogen ook nieuwe omroepen meedoen. Omroepen zoals bijvoorbeeld de NOS en de Humanistische Omroep moeten ook meedoen met deze verkiezingen om zendtijd te kunnen krijgen.

Publieke zenders mogen geen commerciële activiteiten ontplooien. (sinds 04-2004)
De omroepen krijgen hun geld van de overheid en via eventueel lidmaatschapsgeld of donaties. Donaties en sponsoring vanuit het bedrijfsleven zijn niet toegestaan. Ook mogen er geen reclames worden uitgezonden en mogen kijkers niet worden opgeroepen om naar betaalde informatienummers te bellen.

Vanaf het moment dat men Nederlander is heeft men stemrecht. (sinds 04-2004)
Men mag dan dus stemmen voor alle verkiezingen in Nederland.

Iedereen bezit één paspoort. (sinds 04-2004)
Een definitief toegelaten vluchteling wordt Nederlander na het behalen van het inburgeringsexamen. Het vorige paspoort is nu niet meer geldig. Buitenlanders die geen asielzoekers zijn, zoals bijvoorbeeld een Amerikaanse die hier een jaartje wil wonen, houden hun eigen nationaliteit en hebben hier dus ook geen stemrecht. Naturalisatie blijft mogelijk indien aan de huidige voorwaarden daarvoor is voldaan en het inburgeringsexamen is behaald. Ook dan is het vorige paspoort niet meer geldig.

Consequenties verbinden aan het niet halen van een inburgeringsexamen. (sinds 04-2004)
Dit mondelinge examen gaat alleen over de Nederlandse wetten. Het examen kan in de eigen taal worden afgenomen. Iedereen die slaagt krijgt een wetboekje met daarin de meest belangrijke wetteksten. Dit boekje is minimaal tweetalig (Nederlands en Engels), plus eventueel in een derde, eigen taal. Na geslaagd te zijn is men officieel Nederlander, met alle daarbij behorende rechten. Wanneer men niet slaagt heeft men dus nog geen stemrecht. Kinderen onder de twaalf worden direct Nederlander.

Nederland moet uit de NAVO stappen. (sinds 04-2004)
Dit alleen wanneer het democratieverdrag is geratificeerd en er een Europees leger is. (Zie elders in dit programma.)

Het volk kan met 100.000 handtekeningen een referendum afdwingen. (sinds 04-2004)
Als uit een referendum blijkt dat de meerderheid van de mensen achter een wetsvoorstel vanuit het volk staat, is de Tweede Kamer verplicht over dit voorstel te stemmen. Ook kan de Tweede Kamer altijd besluiten een raadplegend referendum te houden. Een bindend referendum komt er niet - ook niet bij gemeenten, omdat niet verwacht mag worden van elke stemgerechtigde dat die zich in elk onderwerp verdiept. Dit mag wel worden verwacht van de volksvertegenwoordigers.

De Provinciale Statenverkiezingen worden afgeschaft. (sinds 04-2004)
De commissarissen van de Koningin ook. Gemeenten kunnen onderling afspraken maken. Als taken niet door gemeenten onderling kunnen worden afgehandeld, worden die overgeheveld naar Den Haag. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een project als de Betuwelijn.

De Waterschapsverkiezingen worden afgeschaft. (sinds 04-2004)
Een overheidsinstelling gaat zich bezighouden met de waterhuishouding.

Alle besproken wetsvoorstellen worden op internet gezet. (sinds 04-2004)
De integrale teksten van alles wat er in de Tweede Kamer wordt gezegd, komen zowel in het Engels als in het Nederlands op internet te staan. Dit geldt ook voor wat wordt gezegd in de gemeenteraden.

Alle overheidspublicaties worden zowel Engels- als Nederlandstalig. (sinds 04-2004)
Door alles tweetalig te publiceren, kan men nationaal en internationaal de politieke bezigheden van onze volksvertegenwoordigers op de voet volgen.

Het staatshoofd voert enkel ceremoniële taken uit. (sinds 04-2004)
Het is onjuist als het staatshoofd direct politieke invloed kan uitoefenen. Omdat het staatshoofd nog altijd door veel Nederlanders wordt gezien als iemand die het volk kan vertegenwoordigen op sociaal-cultureel niveau, zoals de premier dit doet op politiek niveau, ziet de PNVD voorlopig geen reden deze functie op te heffen. Gezien de vertegenwoordigende taak van het staatshoofd moet deze minimaal tweewekelijks met de premier overleggen.

De premier leest de 'troonrede' voor. (sinds 04-2004)
De 'troonrede' wordt immers door de regering opgesteld. Het staatshoofd krijgt de mogelijkheid een eigen toespraak, met sociaal-cultureel karakter, te houden.

De Nederlandse Antillen en Aruba mogen onafhankelijk worden. (sinds 04-2004)
Wanneer uit een referendum onder de bewoners van één van deze eilanden blijkt dat zij graag onafhankelijk willen worden, dan stemt de PNVD hiermee in. Wanneer dit niet het geval is, kunnen deze eilanden gemeenten worden.

Er komt een goed controlesysteem voor stemmachines. (sinds 05-2006)
Om manipulatie van stemmen bij elektronische stemmachines te voorkomen moet een handmatige controle van de stemmentelling altijd mogelijk zijn. Bij iedere stem moet een papieren uitdraai worden gemaakt. Die wordt gecontroleerd door de kiezer en in een stembus gestopt. Steekproefsgewijs worden stembussen vergeleken met de uitslagen van stemmachines.

Gemeenten krijgen meer autonomie. (sinds 04-2004)
De rijksoverheid moet alleen de taken die niet door gemeenten onderling kunnen worden afgehandeld uitvoeren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het onderhoud van snelwegen. Gemeenten mogen hun eigen beleid bepalen, mits dit niet in strijd is met wat is bepaald door de rijksoverheid. Zo mogen gemeenten bijvoorbeeld zelf bepalen of zij bepaalde vormen van bedelen strafbaar stellen. Ook mogen gemeenten hun eigen cultuur en monumentenbeleid uitvoeren.

Burgemeesters worden gekozen door de gemeentebevolking. (sinds 04-2004)
De inwoners van iedere gemeente kiezen hun burgemeester voor een periode van vier jaar. Dit gebeurt in twee rondes. De drie kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de eindronde. Burgemeesters vertegenwoordigen hun gemeenten op politiek niveau. Zij mogen wethouders uit hun functie zetten en kunnen zelf uit hun functie worden gezet als tweederde van de gemeenteraadsleden dit wil.

Het college van B&W wordt afgeschaft. (sinds 04-2004)
De wethouders worden uitvoerenden; de gemeenteraadsleden bepalen het beleid. Na het kiezen van een wethouder door de grootste partij gaan er fictief zetels af van die partij, namelijk (<aantal gemeenteraadsleden> zetels delen door het aantal wethouders) aan zetels. De partij die daarna het groots is kiest een volgende wethouder, enzovoort. Is het zetelaantal gelijk, dan kiest de partij die oorspronkelijk het meeste aantal reststemmen kreeg een volgende wethouder.

Tussentijdse verkiezingen in gemeenten worden mogelijk. (sinds 04-2004)
Omdat gemeenten meer autonomie krijgen, krijgen ze ook meer verantwoordelijkheden. Dit brengt met zich mee dat er een mogelijkheid voor tussentijdse verkiezingen moet zijn. Dit zal plaatsvinden als meer dan vijftig procent van de gemeenteraadsleden dit wil.

Inwoners moeten toestemming geven voor gemeentelijke herindelingen. (sinds 04-2004)
Omdat bijvoorbeeld het samenvoegen van gemeenten voor de inwoners soms vergaande veranderingen met zich mee kan brengen, moet meer dan vijftig procent van alle bewoners van iedere betrokken gemeente hiermee instemmen.

Nederland moet per direct uit de EU. (sinds 04-2004)
De Europese Unie is een machtsblok aan het worden dat steeds meer macht naar zich toetrekt. Nederland moet zelf haar eigen beleid bepalen. Samenwerking met andere landen is soms wenselijk, maar daar is geen EU voor nodig. Nederland staat momenteel te veel macht en geld af aan de EU.

De Verenigde Naties moet democratischer worden. (sinds 04-2004)
Momenteel hebben vijf landen bijvoorbeeld een vetorecht in de Veiligheidsraad. Dit zou niet zo moeten zijn. Is er hieraan in 2010 niets veranderd dan moet Nederland uit de VN stappen.

Alle VN-landen tekenen een democratieverdrag. (sinds 04-2004)
Dit verdrag verplicht alle VN-landen tot het bevrijden van een democratisch land wanneer dat aangevallen of bezet wordt, of wanneer er een coup wordt gepleegd. Dit betekent dat er eisen moeten worden geformuleerd wanneer een land democratisch is. Die kunnen in de toekomst mogelijk worden aangescherpt.

Geld voor onderzoek wordt verstrekt per behaalde zetel. (sinds 04-2004)
Partijen zijn vrij in het besteden van dit geld.

De voorzitter van de Tweede Kamer wordt een ambtenaar. (sinds 04-2004)
Het kamerlid dat nu voorzit kan beter mee debatteren. Door een ambtenaar te laten voorzitten, wordt tevens de kans op (al of niet bewuste) partijdigheid door de voorzitter kleiner.

Het aantal weken dat de Kamer met reces is, wordt gehalveerd. (sinds 04-2004)
Aangezien de Kamer weer het hart van de democratie wordt, zal dit aantal moeten verminderen. De PNVD stelt een driedaagse vergaderweek voor, bijvoorbeeld: maandag, woensdag en vrijdag. Kamerleden krijgen zo de kans om zich naast hun baan met andere zaken bezig te houden. Dit zorgt ervoor dat zij beter op de hoogte kunnen blijven van wat er zoal in de maatschappij speelt.

Het aantal wetsvoorstellen per kamerlid wordt gelimiteerd. (sinds 04-2004)
Het aantal wetsvoorstellen dat per kamerlid mag worden ingediend wordt gelimiteerd om te voorkomen dat er over te veel kansloze wetten moet worden gestemd. Zijn er dertig of meer kamerleden die een bepaald wetsvoorstel willen indienen, dan is dit altijd toegestaan. Het aantal kamervragen dat mag worden gesteld blijft ongelimiteerd.

Politieke partijen krijgen geen campagnegeld. (sinds 05-2008)
Dit geldt voor alle partijen, dus ook voor de zittende partijen. Partijen moeten hun eigen campagne financieren middels donaties en het innen van contributies.

Sponsoring van politieke partijen wordt verboden. (sinds 04-2004)
Verstrengeling van belangen met het bedrijfsleven dient tegen gegaan te worden. Politiek beleid behoort niet te koop te zijn.

Geen hogere kiesdrempel; ook geen tweepartijenstelsel. (sinds 04-2004)
Bij het krijgen van 1/150-ste deel van de stemmen, heeft een partij in ieder geval recht op een zetel. Op deze manier blijven ook kleinere partijen vertegenwoordigd in de Kamer.

Wijziging van de grondwet mag alleen als het volk hiermee instemt. (sinds 04-2004)
Een wijziging van de grondwet mag alleen worden doorgevoerd als bij een referendum onder de stemgerechtigden blijkt dat naast tweederde van de Kamer ook tweederde van de mensen die hebben gestemd voor is.

Wetten met betrekking tot het staatsbestel moeten in de grondwet staan. (sinds 04-2004)
Deze wetten zijn belangrijk genoeg om in de grondwet opgenomen te worden.

Een partij mag maximaal zeventig zetels innemen in de Tweede Kamer. (sinds 04-2004)
Het is gevaarlijk als één partij de absolute meerderheid aan zetels kan halen, omdat dit tot een onwenselijke semi-dictatuur kan leiden.

De Eerste Kamer wordt afgeschaft. (sinds 04-2004)
De Eerste Kamer inspecteert momenteel de wetten die de Tweede Kamer heeft aangenomen op bijvoorbeeld tegenstrijdigheden met al bestaande wetten. Partijpolitiek speelt hierbij echter een grote rol. Deze taak kan beter worden overgenomen door onafhankelijke ambtenaren die verslag doen aan de Tweede Kamer.

De minister-president wordt gekozen. (sinds 04-2004)
De stemgerechtigden kiezen een minister-president voor een periode van vier jaar. Dit gebeurt in twee rondes. De drie kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de eindronde. De minister-president vertegenwoordigt Nederland op politiek niveau. De minister-president mag ministers uit hun functie zetten en kan zelf uit zijn of haar functie worden gezet als tweederde van de kamerleden dit wil.

Het kabinet wordt afgeschaft. (sinds 04-2004)
De ministers worden uitvoerenden; de Tweede Kamer bepaalt het beleid. Na het kiezen van een minister door de grootste partij, gaan er fictief zetels af van die partij, namelijk (150 zetels delen door het aantal ministers) aan zetels. De partij die daarna het grootst is kiest een volgende minister, enzovoort. Is het zetelaantal gelijk, dan kiest de partij die oorspronkelijk het meeste aantal reststemmen kreeg een volgende minister.

De zetelverdeling per partij wordt democratischer. (sinds 04-2004)
De persoon op een kandidatenlijst met de meeste stemmen krijgt als eerste een zetel. Daarna volgt de persoon die daarna de meeste stemmen behaalde, enzovoort. De regeling met voorkeurstemmen, zoals die nu geldt, wordt dus afgeschaft.

Geen politieke, koninklijke en diplomatieke onschendbaarheid. (sinds 05-2008)
Voor de wet moet iedereen gelijk zijn.

Overige

Alle ambtenaren in gelijke functies verdienen hetzelfde. (sinds 04-2004)
Dit houdt concreet in dat de leeftijd en het aantal dienstjaren niet langer van invloed zijn op de hoogte van het salaris.

De vennootschapsbelasting gaat omlaag voor het midden- en kleinbedrijf. (sinds 04-2004)
Om te voorkomen dat er in de toekomst alleen nog multinationals overblijven, is het beter om kleinschalige bedrijven minder vennootschapsbelasting te laten betalen. Buurtwinkeltjes en kleine boerenbedrijfjes krijgen zo meer bestaansrecht, waardoor het in de praktijk ook gezelliger zal worden. Op dit moment betaalt het MKB al minder vennootschapsbelasting, maar de PNVD wil het verschil vergroten: over de eerste 25.000 euro betaalt men slechts 20%, over het meerdere 30%.

Thuiszorg moet worden gestimuleerd. (sinds 05-2006)
Thuiszorg is relatief goedkoop en het komt het sociale functioneren van de ouderen ten goede; het is menselijker.

Het volk moet alle door de overheid (mede)gefinancierde onderzoeken kunnen inzien. (sinds 05-2008)
Dit moet geheel gratis kunnen, onder meer via een website van de overheid.

Meer verpleegkundigen/doctoren en minder managers bij zorginstellingen. (sinds 05-2006)
Het aantal verpleegkundigen en doctoren bij gesubsidieerde zorginstellingen moet omhoog, het aantal managers omlaag. Deze aantallen moeten worden bepaald op basis van het aantal patiënten. Doctoren moeten altijd in loondienst zijn, ze mogen niet langer hun diensten aanbieden via een eigen bedrijf.

Postbus 51 wordt afgeschaft. (sinds 04-2004)
Postbus 51 is vooral propaganda van de overheid, het is te belerend en kan daardoor averechts werken. De huidige voorlichting over gevaren van bepaalde producten moet verplicht worden gedaan door de producenten van die producten. Alle andere informatieverstrekking kan plaatsvinden via het publieke debat.

Aanhoudend geweld of levensgevaar zijn de enige redenen voor opvang. (sinds 04-2004)
Alleen mensen die aanhoudend te maken hebben met geweld jegens hun persoon of die levensgevaar lopen komen in aanmerking voor opvang. Door alle andersdenkenden en -zijnden op te vangen wordt dan wel voorkomen dat die een leven vol angst moeten leiden, maar de vooruitgang van landen wordt zo indirect tegengewerkt.

Vluchtelingen worden zoveel mogelijk in de regio opgevangen. (sinds 04-2004)
Er moet een verdrag worden opgesteld dat de bij de VN aangesloten landen hiertoe verplicht. De kosten voor de opvang zijn grotendeels voor de rekening van de VN. Het is beter om mensen dicht bij huis te houden dan dat ze in voor hen vreemde culturen worden ondergebracht. Indien er toch sprake is van opvang in Nederland, dan moeten familieleden niet worden gescheiden. Dit om onmenselijke toestanden te voorkomen.

Meer onderzoek naar 1-op-1 onderwijs. (sinds 05-2006)
Van individueel onderwijs wordt wel gezegd dat het de snelste en meest effectieve manier van leren is. Onderzocht moet worden in hoeverre dit waar is, of dit alternatief kostentechnisch te realiseren is, en welke eisen gesteld zouden moeten worden aan mentoren.

De onderwijsinspectie inspecteert de scholen en doet daarvan verslag. (sinds 04-2004)
De verslagen zijn openbaar en komen ook op het internet te staan. De inspectie doet verslag van onder andere het aantal leerlingen, slagingspercentages, hygiëne en veiligheid op de scholen. Ook het schoolplezier wordt beoordeeld, dit aan de hand van enquêtes onder leerlingen.

De staatsscholen hebben een acceptatieplicht. (sinds 04-2004)
Zij moeten iedereen accepteren, tenzij er geen plaats meer is.

Scholen mogen niet worden gesponsord. (sinds 04-2004)
Sponsoring tast namelijk de onafhankelijkheid van scholen aan.

Seksuele voorlichting wordt gegeven vanaf de kleuterschool. (sinds 04-2004)
Seksualiteit is een belangrijk aspect van het leven. Het is verkeerd om kinderen zolang mogelijk te onthouden van kennis erover, omdat dan het taboe erop blijft bestaan.

Nederland handhaaft het percentuele uitgavenniveau voor ontwikkelingshulp. (sinds 04-2004)
Het geld mag alleen gebruikt worden voor structurele oplossingen of voor voedselhulp. Een voorbeeld van een structurele oplossing is het verspreiden van condooms. Ook worden de schulden van lage-inkomenslanden kwijtgescholden.

Palestijnen hebben recht hebben op een eigen staat. (sinds 05-2008)
Zij moeten volledig onafhankelijk hun gebied mogen besturen.

Nederlandse troepen moeten weg uit Afghanistan. (sinds 05-2008)
Afghanen steunen de aanwezigheid van Nederlanders amper en de Amerikanen waarmee Nederland momenteel samenwerkt begaan er mensenrechtenschendingen.

Bij disfunctioneren krijgt een ambtenaar nooit een gouden handdruk. (sinds 04-2004)
Een bouwvakker krijgt na disfunctioneren ook geen gouden handdruk.

Er worden geen of zo min mogelijk subsidies gegeven. (sinds 04-2004)
Zo worden bijvoorbeeld de landbouwsubsidies stopgezet. Subsidies maken mensen afhankelijker en benadelen vaak anderen. Ook zorgt een subsidie er nogal eens voor dat de ontvangers 'politiek correcter' gedrag gaan vertonen, bang als ze zijn de subsidie te verliezen. Als de overheid bepaalt wanneer burgers en instellingen in aanmerking komen voor subsidies wordt daarmee automatisch de keuzevrijheid beïnvloed. De subsidiëring van topsport wordt gefaseerd afgeschaft. Subsidiëring van topsport leidt er dan wel veelal toe dat er meer medailles worden gehaald op de Olympische Spelen, maar niet iedereen is even gecharmeerd van (top)sport, zeker aangezien dit vaak tot overdreven nationalisme leidt. De DDR haalde naar verhouding ook altijd veel medailles.

De Opstapbanen (In- en Doorstroombanen, Melkertbanen) worden afgeschaft. (sinds 04-2004)
Deze zijn gedeeltelijk gesubsidieerd en dat vindt de PNVD ongewenst.

Iedereen krijgt vier extra vrije dagen per jaar. (sinds 04-2004)
Daarmee zit Nederland op het Europees gemiddelde. De PNVD stelt deze extra dagen voor: Wereld Dierendag (4 oktober), Nationale Bevrijdingsdag (5 mei), Dag van de Naastenliefde (14 februari), en Kinderdag (23 april). Op 23 april is het ook Wereld Boekendag, des te meer reden voor een vrije dag.

Vergunningen voor bedrijven worden zo veel mogelijk samengevoegd. (sinds 04-2004)
De veiligheids-, milieu- en gezondheidsaspecten moeten samen met de arbeidsvoorwaarden in één vergunning worden opgenomen. Eén landelijk bureau zal de vergunningen gaan verstrekken. Dit bureau kan tevens exploitatieverboden opleggen indien niet (meer) aan de eisen wordt voldaan.

De overheid gebruikt waar mogelijk het besturingssysteem Linux. (sinds 04-2004)
Linux is open source, gratis en kan makkelijk geworden geüpdate.

------------------------------------------------------
Copyright © 2004-2010 PNVD